Izbornik Zatvoriti

simbolika

Detalji koji se ne uklapaju
– Prilog biblijskoj simbolici 3 –

Svaki odrastao muškarac u Izrailju trebalo je tri puta godišnje da se pojavi u Jerusalimu, tokom praznika koje je Bog uspostavio (5. Mojsijeva 16:16*). Jedan od tih praznika bio je i Praznik sedmica, koji hrišćani još nazivaju Pedesetnicom, zbog događaja koji su se desili pedesetog dana posle Hristovog vaskrsenja.

Tog dana Sveti Duh se spustio na apostole i delovao na njih tako da su, iako nisu bili učeni, počeli da govore jezicima drugih naroda (Dela apostolska 2:4-8*). Budući da je to među svima izazvalo veliko čuđenje, Petar se obraća velikom mnoštvu svojih sunarodnika, koje se iz svih naroda skupilo na praznik. On najpre na ovaj događaj primenjuje Joilovo proročanstvo (Dela apostolska 2:14-16*), a onda objašnjava šta je uzrok svemu tome (Dela apostolska 2:22-24*).

Podršku svom govoru nalazi u Davidovim rečima zabeleženim u Pismu. Reči 16. psalma, kojeg je David napisao, Petar tumači tako što ih primenjuje na Hrista: „Jer David govori za njega: Gospoda jednako gledah pred sobom: jer je s desne strane mene, da se ne pomaknem; zato se razveseli srce moje, i obradova se jezik moj, pa još i tijelo moje počivaće u nadu; jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truhljenja. Pokazao si mi putove života: napunićeš me veselja s licem svojijem.” (Dela apostolska 2:25-28; videti i Psalmi 16:8-11*).

Ove reči ne izgledaju tako neobično. Na prvi pogled kao da je u pitanju samo poetično izražavanje poverenja u Boga, pogotovo zbog toga što je reč o psalamu. Čitajući samo ovaj psalam teško da bi neko ovo primenio na Hrista i Njegovo vaskrsenje. Gde Petar nalazi opravdanje da može primeniti ove reči na Hrista?

Podelite sa prijateljima

Zanimljiva izjava
– Prilog biblijskoj simbolici 2 –

Izjava na kraju 95. psalma* su reči koje se pripisuju Bogu, kao da On govori. Prvi deo psalma govori kako Boga treba hvaliti i koji su razlozi za to. Nasuprot toga, sama izjava je jedna vrsta upozorenja šta se dešava onima koji su nezahvalni i okrenu se od Boga.

Taj poslednji deo psalma glasi: „Nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji, gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. Četrdeset godina srdih se na rod onaj, i rekoh: ovi ljudi tumaraju srcem, i ne znaju putova mojih; i zato se zakleh u gnjevu svom da neće ući u mir moj.” (Psalmi 95:8-11).

Dva glavna događaja su kušanje Boga u Merivi, kada nisu imali vode, kao i četrdeset godina boravka u pustinji pre nego što su ušli u obećanu zemlju. Prvi događaj se odvija blizu Sinaja. U blizini nije bilo vode i narod je podigao viku protiv Mojsija. Mojsije je pokušao da ih umiri, govoreći im da ne kušaju Boga, ali to nije pomoglo. Pošto se obratio Bogu da reši problem, On kaže Mojsiju da će stajati na Horivu, tj. Sinaju, a da Mojsije udari u stenu i poteći će voda. „A mjesto ono prozva Masa i Meriva zato što se svađaše sinovi Izrailjevi i što kušaše Gospoda govoreći: je li Gospod među nama ili nije?” (2. Mojsijeva 17:7). Masa znači iskušenje, a Meriva svađa, razdor.

Podelite sa prijateljima

Nagoveštaji za simbolično tumačenje
– Prilog biblijskoj simbolici 1 –

Kada Petar pita Hrista da li je dovoljno ako sedam puta oprosti čoveku koji mu je zgrešio, On mu odgovara da treba oprostiti sedam puta sedamdeset puta (Matej 18:21, 22*). Na taj način Isus praktično kaže da nikada ne treba prestati s praštanjem, jer teško da će nam neko toliko mnogo puta učiniti zlo.

Simbol srca rukama
Simboli govore

Osim toga, ovo pitanje je bilo povod za priču o dva dužnika, koja sledi u nastavku teksta Matejevog jevanđelja. Ukratko, priča govori o dužniku koji je caru bio dužan izuzetno veliku svotu novca, nešto što pojedinac praktično nije mogao da otplati. Car je u početku želeo da proda sve što dužnik ima, čak i njegovu porodicu, kako bi bar nešto naplatio (Matej 18:25*). Međutim, dužnik je, potpuno nerealno, molio cara da ga sačeka i da će mu sve otplatiti (Matej 18:26*). Car se sažalio i oprostio mu ceo dug (Matej 18:27*).

Pravi zaplet u priči nastaje kada ovaj dužnik nađe jednog svog prijatelja koji mu je bio dužan mnogo manje (oko 10 miliona puta). Njegov prijatelj molio ga je istim rečima koje je dužnik izgovorio pred carem – da ga sačeka i da će mu sve platiti (Matej 18:29*). Veliki carev dužnik, pak, nije imao milosti, nego je dao da mu prijatelja bace u tamnicu (Matej 18:30*).

Podelite sa prijateljima

Simbolika Melhisedeka – princip onoga što je dato

Uvek su se lomila koplja oko načina tumačenja simbola i slika u Bibliji. Da li nešto može da se tumači u prenesenom smislu? U kojim slučajevima tako može da se tumači? Kako da se odnosimo prema pojedinim elementima u okviru jednog događaja ili slike koje simbolički tumačimo? Ova i slična pitanja ne samo da mogu da stvore konfuziju, nego od odgovora na njih neposredno zavisi samo tumačenje.

Ljudi su skloni da stvaraju pravila, jer to olakšava pristup nekom problemu. Tumačenje simbolike u Bibliji nije izuzetak. Ako imamo formulu, najlakše je ubaciti promenljive i dobiti rezultat. Međutim, u biblijskoj simbolici nije sve tako jednostavno. U Bibliji ne postoji uputstvo za tumačenje. Zbog toga se postavlja pitanje da li možemo da ustanovimo bilo kakva pravila tumačenja, osim par krajnje uopštenih. Jedno od takvih uopštenih pravila je da sam tekst nameće kako nešto treba da se tumači. Drugim rečima, treba koristiti princip samo onoga što je u tekstu dato.

Podelite sa prijateljima

Ozbiljnost simbolike

Božije reakcije nekada su veoma nagle. Neretko se dešava da na prvi pogled uopšte nije jasno zašto Bog tako burno reaguje. Zbog toga Mu se često pripisuje da je naprasit, prek, pa čak i kapriciozan. Kako se to uklapa u Njegove izjave da Mu je stalo do nas?

Mnogi zaziru od Boga upravo zato što Ga smatraju nepredvidivim. Ne bi baš bilo prijatno provoditi vreme u prisustvu jednog tako moćnog bića, čije postupke niko ne može da spreči, ako ima povremene nalete besa ili plane za gotovo nebitne sitnice.

Da li je burno Božije reagovanje izraz Njegove sujete? Da li On od nas očekuje slepu poslušnost i u sitnicama koje nisu od suštinskog značaja? Ili su, možda, Njegove reakcije posledica nečega veoma važnog, nečega do čega Mu je stalo? Od odgovora na ovakva pitanja zavisi naš celokupan doživljaj Boga. Od mog mišljenja kakav je Bog zavisi kakav će biti moj odnos prema Njemu.

Podelite sa prijateljima

Simbolika kostiju (Primer osnovne odlike simbolike)

Simbolika, iako se na nju često ne obraća mnogo pažnje, igra značajnu ulogu u Bibliji. Nisu tu u pitanju samo Hristove parabole, pojedine jezičke konstrukcije, obredne radnje, pa čak ni mnogobrojna proročanstva – kojima dominiraju simbolične predstave. Biblijska simbolika može da postoji, skrivena na prvi pogled, i u događajima koji imaju svoju realnu primenu i poruku.

Na primer, na dan Pedesetnice apostol Petar se obraća okupljenim Jevrejima, govoreći da je Hristos, koga su razapeli i ubili, ustao iz mrtvih (Dela apostolska 2:22-24)*. Zatim nastavlja da je to Pismo najavilo, citirajući Davidove reči kako neće doživeti truljenje(Dela apostolska 2:25-28; Psalmi 16:8-11)*. Petar ovde koristi Davida kao sliku Hrista, a njegove reči – bez obzira što mogu da imaju smisla i primene se i u Davidovom životu – primenjuju na nedavne događaje Hristovog vaskrsenja:

Podelite sa prijateljima