Izbornik Zatvoriti

Kratka razmišljanja

Osnovna zamisao u pogledu „Kratkih razmišljanja” je da ona budu kratka, da podstiču na dalje razmišljanje o temama o kojima je reč, a ne da daju detaljne i zaokružene odgovore. Drugim rečima, to znači da se neće ulaziti u podrobna objašnjenja. Podrazumevaće se da su osnovni biblijski koncepti, bar grubo, poznati ljudima. Ipak, težiće se što jednostavnijem jeziku, kako bi i neupućeni bez problema mogli da prate smisao.

Uvreženost starih mišljenja
(2. deo: Predrasude)

Jedan bogati mladić dolazi Hristu s pitanjem šta da radi kako bi dobio večni život (Matej 19:16*). Isus mu kaže da drži zapovesti i citira mu neke od onih iz Dekaloga (Matej 19:17-19*). Mladić Mu odgovara kako je sve to sačuvao od mladosti i pita šta bi još bilo potrebno da čini (Matej 19:20*).

Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; pa hajde za mnom. A kad ču mladić riječ, otide žalostan; jer bijaše vrlo bogat.” (Matej 19:21, 22).

Nakon što je mladić otišao, Hristos se obraća svojim učenicima: „A Isus reče učenicima svojijem: zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I još vam kažem: lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo Božije. A kad to čuše učenici, divljahu se vrlo govoreći: ko se dakle može spasti? A Isus pogledavši na njih reče im: ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće.” (Matej 19:23-26).

Podelite sa prijateljima

Uvreženost starih mišljenja
(1. deo: Povlastice)

U devetnaestom poglavlju Matejevog jevanđelja nalazimo dva komentara učenika na Hristove reči u datim situacijama. Zajedničko im je da se oslanjaju na mišljenja koja su bila široko rasprostranjena u narodu.

Svi ljudi poprimaju stavove iz okruženja u kojem su se formirali. To je sasvim prirodna i uobičajena pojava. Međutim, ne bi bilo loše razmisliti o tome zbog čega prihvatamo i primenjujemo određene stavove, bez obzira da li su oni odlika celog društva u kom živimo ili su samo naši sopstveni.

Prvi komentar učenika nastaje nakon diskusije koju je Hristos imao s farisejima o raspusnoj knjizi. Raspusna knjiga je odredba Mojsijevog zakona po kojoj je muž iz nekog razloga mogao da otpusti svoju ženu (5. Mojsijeva 24:1*). Ukratko, raspusna knjiga je potvrda o razvodu, tj. poništenje braka.

I pristupiše k njemu fariseji da ga kušaju, i rekoše mu: može li čovjek pustiti ženu svoju za svaku krivicu?” (Matej 19:3). Na ovo pitanje Hristos odgovara tako što fariseje upućuje na stvaranje čoveka, jer odatle najbolje može da se shvati ljudska priroda.

A on odgovarajući reče im: nijeste li čitali da je onaj koji je u početku stvorio čovjeka muža i ženu stvorio ih? I reče: zato ostaviće čovjek oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo. Tako nijesu više dvoje, nego jedno tijelo; a što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja.” (Matej 19:4-6).

Podelite sa prijateljima

Detalji koji se ne uklapaju
– Prilog biblijskoj simbolici 3 –

Svaki odrastao muškarac u Izrailju trebalo je tri puta godišnje da se pojavi u Jerusalimu, tokom praznika koje je Bog uspostavio (5. Mojsijeva 16:16*). Jedan od tih praznika bio je i Praznik sedmica, koji hrišćani još nazivaju Pedesetnicom, zbog događaja koji su se desili pedesetog dana posle Hristovog vaskrsenja.

Tog dana Sveti Duh se spustio na apostole i delovao na njih tako da su, iako nisu bili učeni, počeli da govore jezicima drugih naroda (Dela apostolska 2:4-8*). Budući da je to među svima izazvalo veliko čuđenje, Petar se obraća velikom mnoštvu svojih sunarodnika, koje se iz svih naroda skupilo na praznik. On najpre na ovaj događaj primenjuje Joilovo proročanstvo (Dela apostolska 2:14-16*), a onda objašnjava šta je uzrok svemu tome (Dela apostolska 2:22-24*).

Podršku svom govoru nalazi u Davidovim rečima zabeleženim u Pismu. Reči 16. psalma, kojeg je David napisao, Petar tumači tako što ih primenjuje na Hrista: „Jer David govori za njega: Gospoda jednako gledah pred sobom: jer je s desne strane mene, da se ne pomaknem; zato se razveseli srce moje, i obradova se jezik moj, pa još i tijelo moje počivaće u nadu; jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truhljenja. Pokazao si mi putove života: napunićeš me veselja s licem svojijem.” (Dela apostolska 2:25-28; videti i Psalmi 16:8-11*).

Ove reči ne izgledaju tako neobično. Na prvi pogled kao da je u pitanju samo poetično izražavanje poverenja u Boga, pogotovo zbog toga što je reč o psalamu. Čitajući samo ovaj psalam teško da bi neko ovo primenio na Hrista i Njegovo vaskrsenje. Gde Petar nalazi opravdanje da može primeniti ove reči na Hrista?

Podelite sa prijateljima

Sodom – grad greha

Grad Sodom je, pre svega, poznat po jednom nemilom događaju koji se odigrao u njemu i propasti koja ga je zadesila neposredno posle toga. Doduše, nije propao samo Sodom. U isto vreme uništenje je zadesilo gradove Gomor, Adamu i Sevojim (5. Mojsijeva 29:23*), ali je Sodom najpoznatiji među njima, između ostalog, i zbog toga što se u Bibliji više govori o Sodomu nego o tim ostalim gradovima koji se samo usput pominju.

Pred propast ovoga, po zlu čuvenog grada, u njega dolaze dva anđela, koji su izgledali kao obični ljudi. „A uveče dođoše dva anđela u Sodom; a Lot sjeđaše na vratima Sodomskim; i kad ih ugleda, ustade te ih srete, i pokloni se licem do zemlje, i reče: hodite, gospodo, u kuću sluge svojega, i prenoćite i operite noge svoje; pa sjutra rano kad ustanete pođite svojim putem. A oni rekoše: ne, nego ćemo prenoćiti na ulici. Ali on navali na njih, te se uvratiše k njemu i uđoše u kuću njegovu, i on ih ugosti, i ispeče hljebova prijesnijeh, i jedoše.” (1. Mojsijeva 19:1-3).

Međutim, Sodomljani nisu bili kao Lot. „I još ne bjehu legli, a građani Sodomljani slegoše se oko kuće, staro i mlado, sav narod sa svijeh krajeva, i vikahu Lota i govorahu mu: gdje su ljudi što dođoše sinoć k tebi? izvedi ih k nama da ih poznamo.” (1. Mojsijeva 19:4, 5).

Podelite sa prijateljima

Šta Bog prihvata?
(5. deo: Biti čovek)

Pitanje „Šta Bog prihvata?” prilično je jednostavno, ali, usled nepreglednog mnoštva različitih teorija o putu ka Bogu i spasenju, odgovor nije uvek tako lako naći. Ipak, kao i obično, najbolji savet je da rešenja tražimo na izvoru, tj. za pitanja spasenja bolje je obratiti se Bogu nego ljudima.

Ovo pitanje o Božijem prihvatanju, na jedan specifičan način, postavljeno je i u Knjizi proroka Miheja: „Su čim ću doći pred Gospoda da se poklonim Bogu višnjemu? hoću li doći preda nj sa žrtvama paljenicama? s teocima od godine? Hoće li Gospodu biti mile tisuće ovnova? desetine tisuća potoka ulja? hoću li dati prvenca svojega za prijestup svoj? plod utrobe svoje za grijeh duše svoje?” (Mihej 6:6, 7).

Odgovor je zapanjujuće jednostavan: „Pokazao ti je, čovječe, što je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smjerno s Bogom svojim?” (Mihej 6:8). Bog samo želi da postupamo ispravno, budemo dobri ljudi i prihvatimo Njegove principe i živimo po njima!

Interesantno je da, iako ovakvih izjava ima svuda po Bibliji, one prolaze gotovo nezapaženo i kao da se ljudi njima uopšte ne bave. Na primer, David je napisao jedan kratak psalam koji se bavi pitanjem Božijeg prihvatanja i možemo celog da ga citiramo.

Gospode! ko može sjedjeti u sjenici tvojoj? ko može nastavati na svetoj gori tvojoj? Ko hodi bez mane, tvori pravdu, i govori istinu iz srca svojega; ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla, i ne ruži bližnjega svojega; ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda; ko se kune bližnjemu pa ne poriče; ko ne daje srebra svojega na dobit, i ne prima mita na pravoga. Ko ovako radi, neće posrnuti dovijeka.” (Psalmi 15:1-5).

Podelite sa prijateljima

Šta Bog prihvata?
(4. deo: Dve poslušnosti)

U prethodnom tekstu je bilo reči o insistiranju na poslušnosti ljudskim pravilima, što izobličava pravu veru. Naravno, to nikako ne bi trebalo da bude razlog da neposlušnost smatramo vrlinom. Šta je ono što Bog od nas očekuje, a šta su zahtevi kojima On nije izvor, nije uvek tako lako prepoznati. Za početak je važno znati da očekivanja koja pred nas iznose drugi ljudi ne moraju da budu i Božija, bez obzira kako su ona predstavljena.

Da bismo bili u stanju da shvatimo šta su Božiji, a šta ljudski zahtevi, neophodno je da znamo kakva su to Božija očekivanja. Ukoliko čovek ima volju da sledi Boga, a ne zna šta Bog od njega traži i očekuje, on je primoran da se oslanja na ono što mu drugi kažu. Samo po sebi je jasno da predstave i tumačenja drugih, bili oni autoriteti ili obični pojedinci, mogu ali ne moraju da budu ispravni.

Potreba ličnog obaveštavanja o Božijim namerama, željama i očekivanjima od suštinske je važnosti za istinsku veru. Ako se Bog udostojio da nam pošalje informacije koje nazivamo Božijom rečju, najmanje što možemo da uradimo je da proverimo šta su tačno Božiji zahtevi od svega onoga što nam ljudi pričaju. Drugim rečima, ukoliko nešto ne znamo, lako je manipulisati nama, a večna sudbina nije mali ulog, da bismo se s tim tako olako kockali.

Podelite sa prijateljima

Šta Bog prihvata?
(3. deo: Poslušnost pravilima)

U religijskom svetu postoji mnogo pravila i običaja. Svaka verska zajednica ima svoje. Međutim, postavlja se pitanje koji je izvor svih tih pravila i običaja i zašto se neki od njih smatraju obaveznim delom vere, iako Bog to nikada nije zahtevao. Nije uvek jasno kako se treba postaviti prema pravilima, budući da nije očigledno koliko ona donose koristi ili štete. Zbog toga ćemo kroz neke biblijske primere pokušati da se snađemo u tom svetu.

Vođe jevrejskog naroda zamerale su Hristu što je prihvatao grešnike: „I približavahu se k njemu svi carinici i grješnici da ga čuju. I vikahu na njega fariseji i književnici govoreći: ovaj prima grješnike i jede s njima.” (Luka 15:1, 2). Koliko samo banalno zvuči izjava da se nekom uzima za zlo što je jeo s drugim čovekom, makar on bio i grešnik.

Međutim, iz perspektive jedne kulture u kojoj su uvreženi određeni običaji i tradicija nije lako u tome videti nelogičnost, jer je to deo njihove svakodnevice na koju su gotovo prestali da obraćaju pažnju. Sigurno je da bi i njima mnogi naši običaji i pravila isto tako čudno izgledali.

Podelite sa prijateljima

Šta Bog prihvata?
(2. deo: Obredno ponašanje)

U prethodnom delu bilo je reči o tome kako ljudi misle da su posebni zbog pripadnosti nekoj grupi ljudi i da je to razlog zašto ih Bog prihvata. A da li nas određene relikvije i obredi koje praktikujemo preporučuju Bogu i donose nam Njegovu naklonost?

Dobro bi bilo odmah reći da je to sličan način razmišljanja, da se ovo prepliće jedno s drugim, a da je forma izražavanja malo drugačija. Zbog toga možemo da počnemo s istim događajem s kojim smo započeli i prethodni članak.

Tamo smo videli da su u jednom od ratova s Filistejima Jevreji doživeli poraz (1. Samuilova 4:2*), a onda se upitali: „Zašto nas danas razbi Gospod pred Filistejima?” (1. Samuilova 4:3). Nije im bilo jasno zašto ih Bog, kao svoj narod, nije zaštitio i pomogao im da pobede.

Oni verovatno nisu bili svesni lošeg stanja naroda, koje se pre svega ogledalo u skrnavljenju službe Bogu, što je dovodilo do udaljavanja ljudi od Njega (1. Samuilova 2:12-17, 27-29*), kao i nesposobnosti Ilija da se ozbiljnije suprotstavi svojim sinovima, koji su bili izvor nemorala i prestupa (1. Samuilova 2:22-25; 3:11-14*).

Podelite sa prijateljima

Šta Bog prihvata?
(1. deo: Pripadnost)

Filisteji i Jevreji su često ratovali, kao što je to bio uobičajen slučaj u istoriji verovatno svih komšijskih naroda. Ovo samo po sebi svedoči kakva je priroda greha. U jednom od takvih ratova desilo se ono što može da nam posluži da započnemo ovu temu o tome šta ili koga Boga prihvata.

I što reče Samuilo, zbi se svemu Izrailju. Jer Izrailj izide na vojsku na Filisteje, i stadoše u oko kod Even-Ezera, a Filisteji stadoše u oko u Afeku. A Filisteji se uvrstaše prema Izrailju, i kad se otvori boj, razbiše Filisteji Izrailja, i izgibe ih u boju u polju oko četiri tisuće ljudi. I kad narod dođe u oko, rekoše starješine Izrailjeve: zašto nas danas razbi Gospod pred Filistejima?” (1. Samuilova 4:1-3).

Pitanje koje su postavile starešine naroda i nije tako neoubičajeno za ljude koji veruju. Oni, naravno, nisu mislili da je Bog direktno ratovao protiv njih – jer bi onda ono što su potom preduzeli bilo besmisleno – već da im nije priskočio u pomoć, iako su oni Božiji narod. Zašto im Bog nije pomogao protiv jednog naroda koji se klanja lažnim bogovima?

Podelite sa prijateljima

Ako držite kako vam je objavljeno

Jer vam najprije predadoh što i primih da Hristos umrije za grijehe naše, po pismu, i da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu” (1. Korinćanima 15:3, 4). Ova Pavlova izjava smatra se jednom vrstom kreda hrišćanskog verovanja. Na veoma sažet način nudi se uvid u osnovu za spasenje grešnika. Hristos je umro da bi naši gresi mogli da budu očišćeni, stavljen je u grob iz kojeg je vaskrsao trećeg dana, upravo onako kako je to i najavljeno u svetim spisima. Vaskrsenje jasno govori da Bog prihvata Hrista i Njegov zemaljski život, ali i ukazuje na mogućnost povratak iz smrti i tako nam uliva nadu i daje nam potvrdu da smrt ne mora da bude kraj našeg postojanja.

Međutim, nećemo se sada baviti samim sadržajem ove izjave, nego rečima koje su joj prethodile. „Ali vam napominjem, braćo, jevanđelje, koje vam objavih, koje i primiste, u kome i stojite, kojijem se i spasavate, ako držite kako vam objavih; već ako da uzalud vjerovaste.” (1. Korinćanima 15:1, 2).

Više stvari apostol Pavle ovde naglašava. Prvo ih podseća na Jevanđelje (dobru vest) koje im je objavio, a koje je iskazano onom izjavom o Hristovoj smrti, pogrebu i vaskrsenju. Takođe kaže da su ga oni i prihvatili i da u njemu stoje.

Podelite sa prijateljima